Koncepcja pracy i rozwoju przedszkola publicznego „Mali Einsteini” w Nekli

Dzieci w przedszkolu

Najważniejsze wiadomości o przedszkolu

 

Przedszkole publiczne „Mali Einsteini” w Nekli jest prowadzone przez firmę prywatną Govern Sp. z o.o., która jednocześnie jest organem prowadzącym tę placówkę. Przedszkole usytuowane jest w spokojnej okolicy, wśród domków jednorodzinnych, daleko od drogi głównej, położone na końcu ulicy Wierzbowej. Jest to zaciszna przystań dla dzieci i rodziców. Przedszkole posiada bardzo ładny, nowoczesny, bogato wyposażony plac zabaw. Chętnie odwiedzany przez dzieci uczęszczające do przedszkola, ale i nie tylko. Budynek przedszkola jest nowy, bardzo dobrze wyposażony, spełniający wszystkie najnowsze wymagania i normy dotyczące placówek oświatowych. Sale przedszkolne są jasne i przestronne, kolorowe, umeblowane odpowiednio do wieku i potrzeb małych dzieci. Wyposażenie zachęca do pobytu a umieszczone środki dydaktyczne pomagają wspierać naturalny rozwój dziecka i potrzebę odkrywania. Przedszkole podzielone jest na parter i piętro i mieści łącznie pięć sal do zajęć z dziećmi. Ogółem miejsc w przedszkolu jest obecnie 125.

Do przedszkola uczęszczają dzieci 3,4,5 i  6-letnie oraz młodsze dzieci 2,5-letnie. Docelowo w grupach może być zapisanych do 25 dzieci, chociaż sale są bardzo przestronne i duże.W wyjątkowych sytuacjach ilość dzieci może ulec zmianie.

W placówce zatrudnionych jest 6 nauczycieli, w tym dyrektor, 3 nauczycielki wspomagające, logopeda, 4 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji. Ogółem jest to 15 osób. W tej chwili 4 nauczycielki mają stopień awansu nauczyciela kontraktowego, dyrektor jest nauczycielem mianowanym. Jednak wszyscy pracownicy, którzy podjęli pracę w tej placówce mają na uwadze, że dziecko jest tutaj wartością nadrzędną, najważniejszą. Przedszkole proponuje dzieciom i ich rodzicom korzystanie z jego usług w godz. od 6.30 do 17.30 co stanowi 11 godzin pracy tejże placówki. Dzieci mogą korzystać z trzech płatnych posiłków: śniadanie, II śniadanie i obiad, który dostarczany jest przez wyspecjalizowaną firmę cateringową " Kreatywna kuchnia " oraz nieodpłatnego podwieczorku.

Co odróżnia tę placówkę od innych?

 

Chcemy aby nasze przedszkole kształtowało postawy twórcze dziecka, ponieważ zgodnie z A. Einsteinem „ człowiek, aby zdobyć wielkość musi tworzyć a nie odtwarzać”. Pragniemy więc stymulować naturalne zdolności dzieci w różnych dziedzinach ich aktywności: muzycznej, plastycznej, konstrukcyjnej, fizyczno-ruchowej i rytmicznej. Kreować będziemy u dzieci wyobraźnię, kreatywne myślenie, własną inicjatywę i pomysły. Pomożemy dzieciom stawiać czoło porażkom i niepowodzeniom, a cieszyć się z odnoszonych sukcesów. Ponieważ przedszkole jest stosunkowo nieduże postawimy na integrację i współpracę pomiędzy dziećmi, oddziałami, nauczycielkami, pracownikami, ponieważ więcej znaczy lepiej, śmielej, odważniej, kreatywnie w myśl przysłowia „co dwie głowy to nie jedna..” lub „więcej głów, więcej rozumu…”.

Nauczyciele i pracownicy, którzy współpracują ze sobą potrafią się lepiej zorganizować, przeprowadzić, zaplanować różne procesy edukacyjne, imprezy dziecięce i uroczystości. Duże zaangażowanie, różnorodność temperamentów i zapał, którym zarażają się nauczycielki wzajemnie, powoduje, iż takie przedsięwzięcia będą dla dzieci atrakcyjniejsze, ciekawsze i bogatsze.

Nasze przedszkole znajduje się w małej miejscowości, ale to nie znaczy, że nic się tutaj nie dzieje albo nie ma znanych i cenionych mieszkańców – przeciwnie. Będziemy nawiązywać współprace ze środowiskiem lokalnym. W cyklach „ goście specjalni” przybliżać będziemy dzieciom postacie ze środowiska lokalnego, które mają jakąś ciekawą pracę, hobby, czy też angażują się w sprawy naszego regionu i osiągnęły coś co mogą nam przedstawić, zaprezentować, czym mogliby się z nami podzielić. Pamiętać będziemy również o tradycjach, zwyczajach związanych z naszym regionem, ponieważ tradycja to przekazywane z pokolenia na pokolenie cenne i uznane treści kultury, które należy znać i o których trzeba pamiętać.

Do wspólnej integracji zachęcimy również rodziców, którzy będą mieli okazję lepiej się poznać a tym samym poznać lepiej środowisko w którym przebywać będzie ich pociecha i które będzie miało wpływ na jej rozwój.

Rodzice, którzy się lepiej znają, potrafią też z sobą współpracować, są otwarci i chętni do podejmowania wspólnych przedsięwzięć. Lepiej współpracują również z przedszkolem, nauczycielami. Mają swoje pomysły, plany, podpowiedzi, które śmielej przedstawiają w przyjaznej atmosferze wzajemnego zrozumienia.

Będziemy się starali aby przedszkole bardziej przypominało dzieciom i rodzicom przyjazny, serdeczny dom niż instytucję edukacyjną czy placówkę dydaktyczno-wychowawczą. Zgodnie z teorią A. Einsteina: „Jeśli wszechświat jest przyjaznym miejscem, spędzimy czas na budowaniu mostów. Jeśli nie, na budowaniu murów. Decyzja należy do nas.”  Pragniemy znaleźć most porozumienia pomiędzy dziećmi, rodzicami, pracownikami, ponieważ żyjemy i jesteśmy grupą a nie jednostką.

 

Przedszkole realizuje cela zgodnie z polityką oświatową państwa i Kuratorium Oświaty w Poznaniu

 

 • Jesteśmy przedszkolem nastawionym na twórczy, kreatywny, wszechstronny rozwój dziecka.
 • Stwarzamy naszym wychowankom warunki do rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości,
 • Dbamy o bezpieczeństwo dzieci podczas ich całodziennego pobytu w przedszkolu.
 • Zwracamy uwagę na rozwój indywidualny, potencjał każdego wychowanka i jego możliwości. Dbamy jednak także o jego rozwój społeczny, zespołowy, każdego wychowanka, o umiejętność współpracy i współdziałania w zespole jaki stanowi grupa i cała społeczność przedszkolna.
 • Budujemy w dzieciach pozytywny obraz samego siebie, zachęcamy do autoprezentacji, odkrywania własnych zdolności i umiejętności
 • Dbamy o rozwój ruchowo-zdrowotny oraz codzienny kontakt ze świeżym powietrzem

 

 Wizja przedszkola publicznego „Mali Einsteini” w latach przyszłych

 

Przedszkole Publiczne w Nekli – placówka nowoczesna, pracująca w oparciu o integrację, dobrą współpracę zarówno pomiędzy nauczycielami, pracownikami jak i rodzicami. Mocno osadzona w środowisku lokalnym, współpracująca z różnego rodzaju organizacjami, instytucjami. Organizacja pracy opiekuńczej, wychowawczej, dydaktycznej   przebiegać będzie w  oparciu o  pedagogikę twórczego myślenia, kreatywnego działania, rozwoju wyobraźni i fantazji dziecięcej. Wspierać będzie postawę dziecka aktywnego, śmiałego, potrafiącego zaprezentować się zarówno przed rówieśnikami, rodzicami ale i szerszym gronem odbiorców.

 • umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości dziecka, jego zdolności i umiejętności
 • rozwija inicjatywę i samodzielność w działaniu jak i myśleniu, uczy  polegania na sobie, kreatywności, twórczości
 • wdraża  do harmonijnej edukacji między nauczycielem, wychowankiem, rodzicami, środowiskiem
 • inspiruje do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy
 • wdraża do poszukiwań różnych rozwiązań, współpracy podczas zarówno poszukiwań jak i rozwiązań
 • rozwijania wyobraźni i fantazji dziecięcej

Nauczanie prowadzimy w kierunku od tego co dzieci mogą  zrobić same, a nie od tego czego nie potrafią. Szukamy mocnych stron dziecka, próbujemy poznać jego zainteresowania, pomagamy mu w budowaniu własnego obrazu świata, rozwijamy kreatywność i twórczość.

 Misja Przedszkola 

 

 Innowacyjna oferta edukacyjna sprawi, że opieka, wychowanie i edukacja będzie dla dzieci czymś szczególnie pasjonującym, pełnym odkryć, poszukiwań i własnych doświadczeń. Przedszkole stanie się placówką otwartą na zmiany, które stawia nam współczesny świat z jednoczesnym wykorzystaniem dorobku i tradycji minionych lat. Jako placówka stale doskonaląca się, przyjazna dziecku i otwarta na zmiany pod względem pracy edukacyjnej będzie kompleksowo zaspokajać potrzeby rozwojowe wychowanków a także oczekiwania rodziców. Nastawiona również na rozwój zawodowy i osobowościowy każdego nauczyciela, dla którego praca z dzieckiem jest radością i wyzwaniem do poszukiwania coraz to lepszych rozwiązań i metod oddziaływań wychowawczych, stanie się skarbnicą wiedzy. Budowanie partnerskiej współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym będzie priorytetowym zadaniem na rzecz dobra dziecka i jego integralnej więzi ze środowiskiem rodzinnym.

Założenia koncepcji kierowania  przedszkolem

 

 • efektywna,   odpowiedzialna, skuteczna  - organizacja i zarządzanie
 • przedszkole to zaangażowani we współpracę dyrektor, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, rodzice,  środowisko zewnętrzne, w tym organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego
 • optymalne wykorzystanie zasobów przedszkola
 • modyfikacja koncepcji pracy i rozwoju  przedszkola (elastyczny system zmian dostosowany do potrzeb bieżących  placówki, sugestii rodziców, potrzeb dzieci)

Promocja przedszkola –  dbanie o dobrą opinię...

 

 • estetyczny wizerunek placówki na zewnątrz budynku oraz wewnątrz
 • udział dzieci w różnego rodzaju przedsięwzięciach, konkursach, wystąpieniach, promowanie  artystycznych osiągnięć  dzieci na terenie placówki i poza nią
 • organizowanie przez przedszkole koncertów, konkursów, pokazów własnego autorstwa
 • zwiększenie spójnego systemu identyfikacji przedszkola (logo, wizytówka, papier z nadrukiem firmowym, strona internetowa)
 • współdziałanie i współorganizowanie różnego rodzaju imprez o charakterze ogólno lokalnym
 • współpraca z organizacjami i instytucjami i środowiskiem lokalnym, zapraszanie ciekawych osób do przedszkola, współpraca z kołem seniorów, harcerzami, uczniami Szkoły Podstawowej, biblioteką publiczną, Ośrodkiem Kultury, itd.

Zadania do realizacji w ramach założeń koncepcji

 

 • Dobór metod i programów przedszkolnych sprzyjających rozwijaniu twórczości i kreatywności przedszkolnych dzieci.
 • Dbanie o właściwa współpracę w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych wśród nauczycieli.
 • Współpraca z osobami, ważnymi dla środowiska lokalnego, artystycznego.
 • Rozwijanie zdolności artystycznych poprzez udział w organizowanych przez przedszkole koncertach, pokazach, spektaklach.
 • Włączanie rodziców w życie placówki, organizowanie różnorodnych przedsięwzięć, projekty edukacyjne i społeczne.
 • Prowadzenie zajęć dodatkowych przez przedszkole w ramach rozwoju twórczego dziecka.
 • Organizowanie wspólnej zabawy twórczej dla dzieci i rodziców w spotkaniach popołudniowych.
 • Prezentowanie się podczas spotkań z rodzicami: „Pasowanie na przedszkolaka”, „Koncerty tematyczne”, „Mamo, tato tańcz ze mną”, „Sztuka dla sztuki”, „Malowanie inne jak dotąd”
 • Organizowanie przedsięwzięć włączając środowisko lokalne: Koncert Świąteczny, wspólne kolędowanie ponad pokoleniowe, dla wszystkich Babć i Dziadków, współpraca z Kołem Seniora, My dla Was – Wy dla Nas ( współ występy z uczniami Szkoły Podstawowej )
 • Organizowanie kiermaszów i festynów na rzecz społeczności lokalnej.
 • Korzystanie z projektów zewnętrznych.
 • Współdziałanie całej kadry przedszkolnej w dbanie o rozwój dziecka.
 • Kultura osobista i słowa, właściwy wzór zachowań i postaw.
 • Obsługa uroczystości ogólnoprzedszkolnych ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, wyjść poza teren przedszkola.
 • Uczestnictwo obsługi we wspieraniu wychowanków w sytuacjach trudnych, nadzwyczajnych.
 • Wspieranie dzieci w poznawaniu najbliższego otoczenia i funkcjonowania w nim.
 • Udoskonalenie bazy przedszkola poprzez własnoręczne aranżacje i dekoracje rozbudzające postawę twórczą dziecka.
 • Kontakt dziecka ze sztuką zarówno z dziedziny plastyki, muzyki jak i folkloru i rękodzieła. 
 • Obserwowanie i wyrażanie opinii o działalności przedszkola przez rodziców poprzez wykorzystanie: strony internetowej, wypełnianie ankiet, udział w wywiadzie, spotkanie Rady Rodziców z Rada Pedagogiczną.